چه کارمند باشید چه کارآفرین، این کتاب راهنمای شما در زندگی حرفه ای است. شما مسافر این دوران هستید و این کتاب هم فنون یک زندگی سرشار از موفقیت را در همین دوران به شما نشان میدهد

موفقیت در کسب و کار pdf