مجموعه سپناوب

با هدف آموزش مدیران کسب و کار در راستای پیدا کردن بازار هدف خود در اینترنت شروع به کار کرد. امیدواریم با آموزش و خدمات حرفه ای شاهد رشد سریع کسب و کار های اینترنتی باشیم.